ร่วมงานกับเรา

เรายังคงยึดมั่นในหลักการเดียวกันกับที่ บริษัทฯ ของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 37 ปีที่แล้ว  ให้บริการที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าของเรา ให้ความปลอดภัยเป็นอันดับแรกสร้างโอกาสให้กับพนักงานของเรา มอบงานที่ยอดเยี่ยม มอบนวัตกรรมพิเศษ ชุมชน หลักการเหล่านี้รวมเราเป็นหนึ่ง บริษัท และชี้นำธุรกิจทุกด้านของเรา

ดาวน์โหลด - แบบฟอร์ม

Chief Financial Officer (CFO) / Assistant CFO หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.วางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการเงิน การลงทุน และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน
    ในอนาคต ให้เชื่อมโยงกับการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ
2.ควบคุม ดูแล บริหารจัดการด้านข้อมูลการเงิน และการบริหารการเงินในภาพรวม
    ทั้งภายในและภายนอก เช่น การวางแผนการลงทุน/สรรหาดอกเบี้ยที่เหมาะสม/
    รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน
    (สินทรัพย์บริษัท/วางแผนงบประมาณบริษัทฯ/ค่าใช้จ่ายบริษัทฯ การควบคุมสต๊อกคงเหลือ)
3.จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับการเติบโตทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งประโยชน์จาก
    ตลาดทุน และการวางแผนการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์
4.ประสานงานและควบคุม ดูแลระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการตรวจสอบ
    รายงานทางบัญชี ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.การสื่อสารข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น)
   เพื่อสื่อสารความเข้าใจอันดี และให้เกิดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคง
   และโอกาสเติบโตของบริษัทฯ ที่สะท้อนมูลค่าที่ราคาหุ้นบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง
2.อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.ปริญญาโท ขึ้นไป  สาขา บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์งานบริการงานบัญชี และการเงินอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์/กลต.
5.มีความรู้ด้านบัญชีการวิเคราะห์ทางการเงิน การศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินมูลค่าทางธุรกิจ
6.วุฒิการศึกษาระดับมืออาชีพ เชื่อ CFA / CPA หรือเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.มีทักษะการบริหารและจัดการวิเคราะห์กลยุทธ์ได้ดี
8.มีความสามารถในการทำงานอย่างอิสระ หัวหน้าทีมมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้วยทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่ง
9.ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ กลต.กำหนด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
11.สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

ประจำสาขา

สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ บริหารงานฝ่ายบัญชีให้ดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชี และระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากร
2.ตรวจสอบอนุมัติการจ่ายภาษี กัก ณ ที่จ่ายต่างๆ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 และเงินประกันสังคม
3.ตรวจสอบการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
4.ตรวจสอบการจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยง
5.ตรวจสอบ Account Code เอกสารใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย และใบสำคัญรายวันทั่วไป
6.ตรวจสอบการปิดงบบัญชี งบดุล งบกำไรขาดทุน และกระแสเงินสด เพื่อนำเสนอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเพื่อนำส่งกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจ (ภงด.51/ภงด.50/แบบ สบช.3)
7.ตรวจสอบงบปริมาณประจำปี และจัดทำการ Revise งบประมาณ
8.จัดทำรายงานผลประกอบการประจำเดือน เพื่อเข้าที่ประชุมบอร์ด และผู้บริหาร
9.ติดตามข้อมูลมาตรฐานรายงานทางการเงินและภาษีอากร ที่บังคับใช้ใหม่ทั้งปัจจุบัน และอนาคต
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / เพศหญิง
2.อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี ,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์งานบริหารงานบัญชี และการเงินอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
5.ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ กลต. กำหนดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
7.มีทักษะการเจรจา ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
8.สามารภ พูด อ่าน เขียน ภาษอังกฤษได้ดี

ประจำสาขา

สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน

ผู้ช่วยเลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน​

 • รับเอกสารเสนอเซ็นภายในและภายนอกบริษัท ฯ ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาลงนาม
 • ลงบันทึกการนัดหมายงาน กับบุคคลภายในและภานนอกบริษัท
 • ติดต่อประสายงานกับหน่วยงานด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และนำเสนอ
 • ต้อนรับแขกของท่านประธาน ฯ และผู้มาติดต่องาน
 • จัดเตรียมข้อมุลการประชุม บันทึกและสรุปการประชุม และดูแลเอกสารต่างๆของผู้บริหารให้เป็นระบบ ระเบียบ
 • จัดทำทะเบียนกรรมการบริษัท
 • ประสานงานกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ประสานงานกับผู้ถือหุ้น
 • เตรียมข้อมูลสำคัญประกอบการประชุม เช่น ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น หรือข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ
 • สรุปรายงานการประชุม
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย​

คุณสมบัติ​​

 •  เพศหญิง
 •  อายุ 28 ปีขึ้นไป
 •  ปริญญาตรี ขึ้นไป  ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหาร งานเลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
 •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานต่างๆ ได้อย่างดี
 •  มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลภายนอก
 •  สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานต่างๆ ได้อย่างดี
 •  พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ และต้องมีความกระตือรือล้น ทำงานเชิงรุก ชอบงานท้าทายความสามารถ
 •  กล้าแสดงออก และรักงานบริการ
 •  มีความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับ Corporate Laws และ Securities Laws  จะพิจารณาเป็นพิเศษ​
สมัครงาน

วิศวกรโยธา หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ศึกษาออกแบบงานด้านโยธาของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (TOR)
2.ออกแบบงานโยธา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำ Specification Bill of Quantities, Cost Estimate ของงานโยธา ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
4.ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการ
5.รวมทั้งรายการประกอบแบบมาตรฐานอื่น ๆ
6.ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง/ชาย
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านออกแบบโยธา 2 - 15 ปี
5.มีความรู้ความสามารถทางด้านงานโยธาด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
6.สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี​​​
7.มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (กว.)

ประจำสาขา

 สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน

พนักงานพัฒนาระบบ (Development) หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 •   ออกแบบหน้าเว็บในส่วนต่างๆ ของแอพพลิเคชั่น / โปรแกรม
 •  พัฒนาแอพพลิเคชั่น บนโปรแกรม ตามแพลตฟอร์มขององค์กร เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนก ฝ่ายงานต่างๆ ภายในองค์กร
 •  แก้ไข ปรับปรุงแอพพลิเคชั่น / โปรแกรมต่างๆ ตามแพลตฟอร์มขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 •  ดูแลระบบ / งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 •  รายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ จากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ประมาณ  1 ปีขึ้นไป (ทางด้านการพัฒนาระบบ)
 • สามารถเขียน แก้ไข และพัฒนาโปรแกรมคอมพิเตอร์และสร้างเว็บเพจได้
 • เข้าใจระบบฐานข้อมูล (Hardware , Software)

ประจำสาขา

สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน