ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง (MTC) และการเตรียมการเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง (ETC)