">

Air Port

งานศึกษา สำรวจออกแบบรายละเอียดงานขยายความยาวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานภูเก็ต
งานศึกษา สำรวจออกแบบรายละเอียดงานขยายความยาวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานภูเก็ต
งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงขยายห้องผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ระยะที่ 2)
งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงขยายห้องผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ระยะที่ 2)
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำรวจ และปรับปรุงแผนแม่บท ระบบท่าอากาศยานของท่าอากาศยานเชียงใหม่, หาดใหญ่, ภูเก็ต, และเชียงราย
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำรวจ และปรับปรุงแผนแม่บท ระบบท่าอากาศยานของท่าอากาศยานเชียงใหม่, หาดใหญ่, ภูเก็ต, และเชียงราย
Consultancy Services For Design Development And Construction Supervision Bangkok International Airport Project (BIA)
Consultancy Services For Design Development And Construction Supervision Bangkok International Airport Project (BIA)
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานภูเก็ต
( MANAGEMENT AND CONSTRUCTION )
Suvarnabhumi Airport
Suvarnabhumi Airport
( DESIGN AND CONSTRUCTION )
งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างเพื่อปรับปรุงขยายห้องผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่
งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างเพื่อปรับปรุงขยายห้องผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่
( THE MASTER PLAN AND EXPLORE )
งานศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดงานขยายความยาวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
งานศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดงานขยายความยาวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
( THE MASTER PLAN AND EXPLORE )