">

Land Transport

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนสายหลักกับถนนวงแหวน
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนสายหลักกับถนนวงแหวน
งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 ตอน อ.ร้องกวาง-เวียงสา (ตอน 1) ระยะทาง 23 กม.
งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 ตอน อ.ร้องกวาง-เวียงสา (ตอน 1) ระยะทาง 23 กม.
การศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษ 	ระหว่างเมืองของประเทศไทย
การศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองของประเทศไทย
การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้นโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนจากบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองปากทา-เมืองปากคอบ-เมืองเชียงฮ่อน-เมืองคอบ (สปป.ลาว)
การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้นโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนจากบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองปากทา-เมืองปากคอบ-เมืองเชียงฮ่อน-เมืองคอบ (สปป.ลาว)
โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการ 	เคลื่อนตัวของการจราจรบนทางหลวงสายหลัก
โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการ เคลื่อนตัวของการจราจรบนทางหลวงสายหลัก
โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคปี 2552 กลุ่มที่ 4
โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคปี 2552 กลุ่มที่ 4
งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวง ขนาด 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 12ตอน พิษณุโลก – อ. หล่มสัก (ส่วนที่ 1)
งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวง ขนาด 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 12ตอน พิษณุโลก – อ. หล่มสัก (ส่วนที่ 1)
โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคปี 2551
โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคปี 2551
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซู-ทันบูไซยัด(ช่วงท้ายหมู่บ้านพญาตองซู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซู-ทันบูไซยัด(ช่วงท้ายหมู่บ้านพญาตองซู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
( THE MASTER PLAN AND EXPLORE )
งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับตัดทางหลวงหมายเลข 12 กับทางหลวงหมายเลข 126 (แยกอินโดจีน)
งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับตัดทางหลวงหมายเลข 12 กับทางหลวงหมายเลข 126 (แยกอินโดจีน)
( DESIGN PROJECT )
การศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย
การศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย
( THE MASTER PLAN AND EXPLORE )
โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย สปป.ลาว
โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย สปป.ลาว
( THE MASTER PLAN AND EXPLORE )
โครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
โครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
( MANAGEMENT AND CONSTRUCTION )