">

Irrigation

โครงการศึกษาความเหมาะสมการพิจารณาการจัดหาแหล่งน้ำสู่พื้นที่นอกเขตชลประทาน จังหวัดมหาสารคาม
โครงการศึกษาความเหมาะสมการพิจารณาการจัดหาแหล่งน้ำสู่พื้นที่นอกเขตชลประทาน จังหวัดมหาสารคาม
งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 และ งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2 โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บน้ำจังหวัดระยอง
งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 และ งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2 โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บน้ำจังหวัดระยอง
โครงการงานออกแบบจัดรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก
โครงการงานออกแบบจัดรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก
โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก
โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก
โครงการออกแบบเขื่อนริมแม่น้ำภายในประเทศ
โครงการออกแบบเขื่อนริมแม่น้ำภายในประเทศ
( DESIGN PROJECT )
การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองเคียนงาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง
การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองเคียนงาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง
( THE MASTER PLAN AND EXPLORE )
โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปราณบุรี
โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปราณบุรี
( THE MASTER PLAN AND EXPLORE )
โครงการศึกษาออกแบบการพังทลายของตลิ่งริมน้ำโขง
โครงการศึกษาออกแบบการพังทลายของตลิ่งริมน้ำโขง
( THE MASTER PLAN AND EXPLORE )
Nam Ngum 2 Hydroelectric Power Project (เขื่อนน้ำงึม)
Nam Ngum 2 Hydroelectric Power Project (เขื่อนน้ำงึม)
( MANAGEMENT AND CONSTRUCTION )