ร่วมงานกับเรา

เรายังคงยึดมั่นในหลักการเดียวกันกับที่ บริษัทฯ ของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 37 ปีที่แล้ว  ให้บริการที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าของเรา ให้ความปลอดภัยเป็นอันดับแรกสร้างโอกาสให้กับพนักงานของเรา มอบงานที่ยอดเยี่ยม มอบนวัตกรรมพิเศษ ชุมชน หลักการเหล่านี้รวมเราเป็นหนึ่ง บริษัท และชี้นำธุรกิจทุกด้านของเรา

ดาวน์โหลด - แบบฟอร์ม

เลขานุการบริษัท หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.รับผิดชอบในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย
2.เตรียมข้อมูลที่สำคัญประกอบการประชุม ทั้งความเคลื่อนไหวของตลาดหลักหุ้น หรือข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
3.บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามผลตามมติที่ประชุมอย่างครบถ้วน

4.จัดทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
    และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานตางๆ ทั้งภายในภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ประสานงานกับผู้ถือหุ้น

6.เตรียมข้อมูลสำคัญประกอบการประชุม เช่น ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น หรือข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ
7.เก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร พร้อมจัดส่งสำเนารายงาน การมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมบริษัท
    และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

8.จัดทำหนังสือสำคัญ จดหมายตอบโต้ หรือเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9.ประสานงาน และดำเนินการให้ผู้บริหารได้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง
2.อายุ 28 ปีขึ้นไป
3.ปริญญาตรี ขึ้นไป  ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ 3 ปีขึ้นไป
5.หากผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตาม กลต.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานต่างๆ ได้อย่างดี
7.มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลภายนอก
8.สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9.พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ และต้องมีความกระตือรือล้น ทำงานเชิงรุก ชอบงานท้าทายความสามารถ
10.กล้าแสดงออก และรักงานบริการ
11.มีความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับ Corporate Laws และ Securities Laws  และกฎหมายบริษัทมหาชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประจำสาขา

สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00
 

สมัครงาน

ผู้ช่วยเลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน​

 • รับเอกสารเสนอเซ็นภายในและภายนอกบริษัท ฯ ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาลงนาม
 • ลงบันทึกการนัดหมายงาน กับบุคคลภายในและภานนอกบริษัท
 • ติดต่อประสายงานกับหน่วยงานด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และนำเสนอ
 • ต้อนรับแขกของท่านประธาน ฯ และผู้มาติดต่องาน
 • จัดเตรียมข้อมุลการประชุม บันทึกและสรุปการประชุม และดูแลเอกสารต่างๆของผู้บริหารให้เป็นระบบ ระเบียบ
 • จัดทำทะเบียนกรรมการบริษัท
 • ประสานงานกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ประสานงานกับผู้ถือหุ้น
 • เตรียมข้อมูลสำคัญประกอบการประชุม เช่น ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น หรือข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ
 • สรุปรายงานการประชุม
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย​

คุณสมบัติ​​

 •  เพศหญิง
 •  อายุ 28 ปีขึ้นไป
 •  ปริญญาตรี ขึ้นไป  ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหาร งานเลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
 •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานต่างๆ ได้อย่างดี
 •  มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลภายนอก
 •  สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานต่างๆ ได้อย่างดี
 •  พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ และต้องมีความกระตือรือล้น ทำงานเชิงรุก ชอบงานท้าทายความสามารถ
 •  กล้าแสดงออก และรักงานบริการ
 •  มีความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับ Corporate Laws และ Securities Laws  จะพิจารณาเป็นพิเศษ​
สมัครงาน

วิศวกรโครงการ หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ปฏิบัติงานด้านโยธาของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใน TOR
2.ออกแบบงานด้านโยธาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และถูกต้องตามข้อกำหนด และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ออกแบบงานด้านโยธาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และถูกต้องตามข้อกำหนด และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.จัดทำ Report ต่างๆ เช่น Inception Report, Progress Report, Bill of Quantities, Final Report และรายงานอื่นๆ
 ในส่วนของงานด้านโยธาของโครงการที่ได้รับมอบหมาย
5.เข้าร่วมประชุมกับเจ้าของงานเพื่อชี้แจง ให้ข้อมูล และ ติดตามประเด็นที่มีข้อสงสัย
6.ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูล รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการให้รับทราบ
7.ประสานงานและติดตามข้อมูลจากผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ
8.จัดทำ ตรวจสอบ ประสานงาน และแก้ไขรายงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9.ตรวจสอบแบบ ถอดปริมาณงาน และราคางานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
10.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย​

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง
2.อายุประมาณ 28  ปีขึ้นไป
3.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
4.มีประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรม ด้านงานโยธา งานถนน ประมาณ 5-10 ปีขึ้นไป
5.สามารถตรวจสอบแบบ ถอดปริมาณงาน และราคางานของโครงการได้
6.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม และโปรแกรมสำนักงานต่างๆ ได้ดี
7.ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.) เท่านั้น​​​
8.สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (จ.ตาก)​​​

ประจำสาขา

โครงการควบคุมงานก่อสร้างถนน สายง2 ง3 ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน