ลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ 1 สัญญาว่าจ้างโครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) ขนาดความจุ 15,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ถัง ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ

The company has established a privacy policy that requires the consent of the users on the Company’s website. The collected information will be used to develop and improve the website. Additional or