ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง (MTC) และการเตรียมการเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง (ETC)

The company has established a privacy policy that requires the consent of the users on the Company’s website. The collected information will be used to develop and improve the website. Additional or