อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเด็กซ์ฯ เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ก่อตั้งโดย ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และกลุ่มวิศวกรไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2526 ด้วยการให้บริการด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมตาม มาตรฐานสากล โดยใช้บุคลากรทั้งในและต่างประเทศที่มีศักยภาพสูง มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จนได้รับความไว้วางใจและความเชื่อใจจากลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ

อินเด็กซ์ฯ บริการ

งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ

บริษัท อินเด็กซ์ฯ ได้รับมอบหมายงาน โดยเป็นการออกแบบแนวคิดหรือวางแผนงานเบื้องต้น ฝ่ายเทคนิคและออกแบบจะดำเนินการศึกษาองค์ประกอบทั้งหมดของงานให้กับลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจในงานนั้นๆ

อินเด็กซ์ฯ บริการ

การออกแบบรายละเอียด

เมื่อโครงการดำเนินการถึงขั้นตอนการออกแบบ บริษัท อินเด็กซ์ฯ โดยฝ่ายเทคนิคและออกแบบ จะเริ่มดำเนินการออกแบบทางวิศวกรรมเสนอเพื่อใช้ในการประกวดราคาและการก่อสร้าง

อินเด็กซ์ฯ บริการ

การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท อินเด็กซ์ฯ มีบริการที่ปรึกษาควบคุมงานและบริหารงานโครงการ โดยจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ว่าจ้าง เพื่อดำเนินการด้านต่างๆ

อินเด็กซ์ฯ บริการ

การออกแบบพร้อมก่อสร้าง

จัดทำแผนงานหลักและการออกแบบที่ครบวงจร การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาในการคัดเลือกผู้ออกแบบรายละเอียดของโครงการ และการดูแลรายละเอียดการออกแบบก่อสร้าง รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคของโครงการ

ตัวอย่างโครงการ