นโยบายต่อต้านการทุจริต

          บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทตระหนักดีว่า การทุจริตเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจอันจะส่งผลเสียหายต่อบริษัทและสังคม ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต บริษัทจึงจัดทำนโยบายฉบับนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นหลักปฏิบัติ ในการป้องกันการทุจริต โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย
 
 
บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ