กำกับดูแลกิจการที่ดี

          บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล  กรุ๊ป จำกัด  ประกอบธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบพร้อมก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค (State Utilities) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของประเทศ  เช่น  ออกแบบระบบโครงข่ายถนน ควบคุมงานก่อสร้างและบริหารโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและสนามบินนานาชาติ ออกแบบระบบชลประทานและการจัดรูปที่ดิน ออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ เป็นต้น ความสำเร็จของงานที่ดำเนินการมีส่วนช่วยสร้างความเจริญของสังคม และอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนได้มาก  บริษัทฯ  มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการทำงานด้วยความมุ่งมั่นพัฒนางานทุกประเภทแบบมืออาชีพ  ภายใต้นโยบายคุณภาพ “มุ่งมั่นพัฒนา  วิศวกรรมก้าวหน้า  ลูกค้าประทับใจ  ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” 
 
           ในการบริหารงานเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน  บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงแนวทางการบริหารกิจการเชิงบรรษัทภิบาล (Corporate Good Governance) จึงได้จัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี” (Code of Conduct)  ขึ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในองค์กรทุกระดับ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า  โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดไป

 
 
บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ