IND เครื่องร้อน! คว้างานคุมก่อสร้างของ“กปน.”มูลค่า 48.10 ลบ. โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 8 แสนลบ.ม./วัน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ