สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำพูน ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ