สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็นระยะเวลากว่า 39 ปี ที่บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เติบโตเคียงคู่ไปกับสังคมไทย ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมอย่างยาวนาน ของการเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา ที่มุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมงานสำรวจและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานออกแบบรายละเอียด การควบคุมงานก่อสร้างและงานบริหารโครงการ และงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง มีผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2564 แม้จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 แต่ในภาพรวมบริษัทสามารถปรับตัวและดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่มีข้อจำกัดได้อย่างราบรื่น เติบโตใกล้เคียงเป้าหมายและอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทประเมินไว้ โดยในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 473.74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 459.48 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 671.57 ล้านบาท หนี้สินรวม 292.56 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 14.26 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีปริมาณงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เป็นมูลค่าประมาณ 2,025.46 ล้านบาท

ในส่วนโครงการใหม่ที่บริษัทได้ลงนามในปี 2564 มีจำนวน 23 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2,307 ล้านบาท โครงการที่สำคัญ อาทิ

  • โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับบริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จำกัด
  • โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง กับการประปานครหลวง
  • โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 323 อ.ทองผาภูมิ-อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน-เจดีย์สามองค์ กับกรมทางหลวง
  • โครงการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มเติม จำนวน 2 ชุด และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติม จำนวน 8 บ่อ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน กับการประปานครหลวง

ด้านความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างภายใต้การดำเนินงานของบริษัท โครงการส่วนใหญ่แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ จะมีบางโครงการที่มีความล่าช้า แต่บริษัทสามารถเร่งแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้ด้วยดี และสามารถส่งมอบงานแก่ลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลาได้

บริษัทมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการโครงการด้วยมาตรฐานวิชาชีพ จัดการกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล มีการควบคุมต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นส่วนผลักดันให้ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ในนามของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนบริษัททุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และขอยืนยันเจตนารมณ์ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมการบริหารจัดการโครงการอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความเชื่อมั่นสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และลูกค้าสืบไป


 

บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ