สารจากประธานกรรมการบริษัท

 

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั้งด้านงานศึกษาสำรวจและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียด งานบริหารโครงการและงานควบคุมการก่อสร้าง และงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมในทุกแขนง

สำหรับในรอบปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นโจทย์อันท้าทายอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของบริษัท แต่อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการแห่งความยั่งยืน ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญให้บริษัทสามารถดำเนินงานท่ามกลางวิกฤตการณ์โรคระบาด และการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง ก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทุกท่าน คณะกรรมการมีความภูมิใจที่ได้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ณ โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้การสนับสนุนบริษัททุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับความปรารถนาดีเช่นนี้สืบไป

บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ